Regulamin

1. PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

1. Fundacja imienia świętej Filomeny, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru Fundacji pod nr KRS 0000595672 z dnia 08.01.2016 r.
2. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawy i cele działania Fundacji oraz rodzaje, źródła i sposoby pomocy świadczonej przez Fundację, jak również obowiązki dotyczące informowania Fundacji spoczywające na podopiecznych korzystających z pomocy Fundacji. Regulamin określa także zasady wydatkowania i obsługi środków finansowych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na srzeczpodopiecznego w ramach projektów i zorganizowanych zbiórek.
3. Celem Fundacji jest działalność ewangelizacyjna oraz pomoc podopiecznym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w zakresach związanych z potrzebami rzeczowymi i materialnymi. W szczególności organizowanie pomocy i finansowania rodzin wielodzietnych oraz dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych; organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów; inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej; wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci; pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka, pomoc finansową konkretnym rodzinom pozostającym pod opieką Fundacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
4. Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone pkt. 1.3. oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem.
5. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 498) oraz ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.


2. RODZAJE POMOCY ŚWIADCZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ 


1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach: a) diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym; b) leczenie specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych; c) produkty ratujące życie, nie podlegające refundacji na zasadach ogólnych; d) pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w tym również pobyt jednego opiekuna – w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazane konieczność pomocy osoby trzeciej; e) zakup leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nie objętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON; f) żywność, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt RTV, AGD; g) artykuły szkolne, papiernicze, edukacyjne oraz wszelkie pomoce dydaktyczne; h) organizowanie przyjęć i imprez okolicznościowych; i) zabawki oraz odzież.


3. ŹRÓDŁA POMOCY 


1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: a) darowizn, spadków, zapisów; b) dotacji i subwencji oraz grantów; c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; d) dochodów z majątku Fundacji, a w szczególności z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych; e) odsetek bankowych; f) dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych; g) tantiem od pozycji wydawniczych oraz praw autorskich; h) umów licencyjnych; i) reklam na platformach streamingowych.
2. Środki ze zbiórek publicznych, darowizn osób fizycznych i prawnych oraz z innych form działalności statutowej Fundacji przeznaczone na pomoc konkretnemu podopiecznemu są przekazywane na rzecz tego podopiecznego w kwocie, o którą wnioskował, o ile zostanie ona w całości uzbierana. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji o ile nie są przez nią ponoszone koszty operacyjne lub administracyjne.
3. Wszystkie koszty administracyjne związane z prowadzeniem akcji, a także pokrycie kosztów pracy osób zatrudnionych przy danym projekcie/ akcji pokrywane są z pieniędzy zgromadzonych dla danego projektu.


4. ZASADY UDZIELANIA POMOCY 


1. Pomocą objęte są członkowie rodzin -podopieczni - w wieku od 0 do 110 lat.
2. Pomoc udzielana jest rodzinom oraz podopiecznym pozostających w trudnych warunkach materialnych lub okolicznościach życiowych.
3. Celowość pomocy orzeka Prezes Fundacji poznawszy uprzednio sytuację podopiecznego.
4. Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy z Fundacji na okres do 1,5 roku. Fundacja dopuszcza udzielenie pomocy na dłuższy okres jedynie w przypadku pomocy dla dzieci w wieku do 18 lat.
5. Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje: cel zbiórki, opis choroby wraz z ewentualną epikryzą jeśli dotyczy leczenia, koszty leczenia, sytuacja materialno-bytowa rodziny/opiekunów prawnych dziecka z potwierdzonym PIT 36 za poprzedni rok kalendarzowy, informację o środkach zgromadzonych w innych fundacjach, dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.
6. Po spełnieniu warunku określonego w pkt. 4.5. i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzina/opiekunowie prawni dziecka otrzymują od Fundacji decyzję, którą powinni podpisać i niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji lub dostarczyć osobiście.
7. Zakwalifikowanie przez Zarząd Fundacji rodziny/ dziecka do grupy podopiecznych Fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuje na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez rodzinę/opiekuna prawnego.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy podopiecznemu, nawet jeśli z wniosku i z dokumentacji ubiegającego się o pomoc wynika, że spełniają one wszelkie warunki określone Statutem i Regulaminem.
9. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy finansowania i współfinansowania operacji zagranicznych, rehabilitacji, zakupu sprzętu i leków ratujących życie poza granicami naszego kraju, jeśli istnieje możliwość zakupu potrzebnego sprzętu lub przeprowadzenie podobnego zabiegu w Polsce, nie odbiegającego jakością i standardami od proponowanego przez rodziców/opiekunów podopiecznego zabiegu lub proponowanego do zakupu sprzętu poza granicami kraju.
10. W szczególnych przypadkach nie opisanych w Regulaminie Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach.


5. SPOSÓB UDZIELANIA POMOCY 


1. Fundacja działa aktywnie na rzecz podopiecznego, pozyskując darczyńców i sponsorów.
2. Fundacja zobowiązuje się, że środki pieniężne zgromadzone podczas zbiórki na rachunku bankowym Fundacji przyporządkowane do danego podopiecznego na podstawie tytułu przelewu będą przeznaczone na rzecz tego podopiecznego w zakresie, o który on wnioskował, zgodnie z punktem 3.2.
3. Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców.
4. Fundacja nie gwarantuje udzielenia pomocy w całej wnioskowanej kwocie.
5. Fundacja dopuszcza prowadzenie równoległej zbiórki przez rodziny/opiekunów podopiecznego we własnym zakresie i własnymi środkami poprzez indywidualne apele kierowane do określonego adresata. Wszelkie wpłaty wynikające z działań rodzin i opiekunów prawnych powinny być kierowane na konto bankowe Fundacji im. św. Filomeny.
6. Fundacja wyraża również zgodę na prowadzenie zbiórki przez inne Fundacje pod warunkiem, że będzie na bieżąco i uczciwie informowana o rezultatach wszystkich tych zbiórek oraz że konto w Fundacji im. św. Filomeny będzie kontem oficjalnym, podawanym na stronie internetowej podopiecznego, profilu na Facebooku (w przypadku, jeśli podopieczny takie posiada) i w innych internetowych lub papierowych (ulotki, plakaty) źródłach.
7. Rodzina/opiekunowie prawni przed rozpoczęciem działań, mających na celu uzyskanie funduszy, zobowiązani są poinformować o tym Zarząd Fundacji.
8. Wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Fundacji i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu z Fundacją.
9. Z chwilą zgromadzenia dla podopiecznego całej potrzebnej kwoty, Fundacja może nadwyżkę rozdysponować na inne cele zgodne z działalnością statutową Fundacji bądź na bieżące koszty utrzymania Fundacji.
10. Jeśli, pomimo oficjalnego zakończenia zbiórki, nastąpią dalsze wpłaty na rzecz podopiecznego, zostaną one rozdysponowane decyzją Zarządu na inne cele statutowe Fundacji, bądź Zarząd w porozumieniu z Radą przedłuży czas pomocy rzeczonemu podopiecznemu.
11. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym przez Fundację przekazaniem środków pieniężnych podopieczny zobowiązany jest pisemnie potwierdzić iż nadal znajduje się w sytuacji życiowej wymagającej pomocy finansowej.
12. W przypadku zatajenia części informacji o dodatkowych źródłach finansowych, Fundacja ma prawo przyznać odpowiednio mniejszą pomoc finansową, adekwatną do rzeczywistej potrzeby podopiecznego.
13. Rachunki i faktury, na podstawie których udzielana jest pomoc finansowa, muszą być wystawione na Fundację lub na podopiecznego – wówczas wymagana jest adnotacja o wysokości dofinansowania przez Fundację.
14. Fundacja zastrzega sobie prawo do wypłacania środków finansowych wyłącznie do szpitala, ośrodka rehabilitacyjnego, sprzedawcy sprzętu medycznego, apteki na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na Fundację.
15. Fundacja przekazuje środki finansowe również na prywatne konta bankowe rodzin/opiekunów dziecka, wypłaty mogą być również dokonywane, na wniosek podopiecznych, w formie wypłaty w gotówce, kwitowanej drukiem KW.
16. Środki finansowe przekazane na konto bankowe Fundacji bez identyfikacji adresata księgowane są jako przychód Fundacji i przeznaczone są na działalność statutową Fundacji.
17. Przypisanie bezimiennej darowizny danemu podopiecznemu, dla którego środki miały być zaksięgowane, może nastąpić dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez darczyńcę, że wpłata była przeznaczona dla określonego podopiecznego.
18. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem osoby, dla której Fundacja nie gromadzi środków finansowych, Fundacja przekaże te środki na swoje cele statutowe.
19. Decyzję o dokonaniu operacji finansowych i terminie ich realizacji na rzecz podopiecznego podejmuje Zarząd Fundacji.


6. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE INFORMOWANIA FUNDACJI SPOCZYWAJĄCE NA RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH PODOPIECZNEGO 


1. Rodziny/opiekunowie prawni podopiecznego zobowiązani są do informowania Zarządu Fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.
2. Rodziny/opiekunowie prawni zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w celu uzyskiwania informacji o możliwości udzielania pomocy.
3. Rodziny/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezzwłocznego informowania Fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznego z innych niż Fundacja źródeł finansowania.
4. Na rodzinach/opiekunach prawnych dziecka spoczywa obowiązek informowania Fundacji na bieżąco o przebiegu leczenia lub rehabilitacji dziecka, któremu została udzielona pomoc ze środków własnych Fundacji lub ze zbiórki publicznej. Informacje takie należy przesłać drogą pocztową lub elektroniczną wraz z co najmniej dwoma zdjęciami dziecka dokumentującymi przebieg rehabilitacji lub leczenia (w tym zdjęcia z zakupionym sprzętem medycznym).


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. Fundacja ma prawo do wykorzystania danych osobowych rodzin, podopiecznych w tym również wizerunku dziecka w celu pozyskiwania środków na rzecz podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych i w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku podopiecznego nie wymaga dodatkowej pisemnej zgody rodziny/opiekunów prawnych a podpisanie niniejszego regulaminu przez podopiecznego lub reprezentanta ubiegającej się o pomoc rodziny jest tożsame ze zgodą.
2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez rodziny/opiekunów prawnych podopiecznego Fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, Fundacja korzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część porozumienia na świadczenie pomocy, zawartego pomiędzy Zarządem Fundacji a rodziną/opiekunami prawnymi podopiecznego Fundacji.
4. Rodzina/opiekun prawny dziecka, ubiegając się o pomoc Fundacji oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.
Zatwierdziła
Maria Mościcka Prezes Zarządu